Společnost Lípa store s.r.o., IČO: 29001790, se sídlem Belgická 131/16, Praha 2, provozovatel značky Book Therapy, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje své zákazníky (dále jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Společnosti, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností.

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu, které jste mu poskytl/a na základě udělení souhlasu se zpracováním údajů nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší smlouvy (objednávky).

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů pro zajištění a poskytnutí dodávky

  • zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy
  • Společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adres a firma. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy o poskytnutí dodávky, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.
  • zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právních povinností Společnosti
  • Tyto povinnosti vyplývají zejména ze zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a ze zákona č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních korporacích)

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli Společnosti, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Společnost informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Společnost dále předává osobní údaje subjektům, jejichž prostřednictvím zajišťuje poskytnutí služby (doprava, logistika, CRM). Tyto subjekty jsou také zavázány zacházet s osobními údaji v souladu s GDPR.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů v souladu s nařízením GDPR.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Společností zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Společnost poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost Subjekt údajů může Společnost požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že Společnost nebo smluvní zpracovatel Společnosti provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Společnosti požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Společnost vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111.

Kontaktní údaje Společnosti:

Adresa: Book Therapy, Římská 35, Praha 2 Vinohrady
Email: hello@booktherapy.cz
Telefon: 223 009 949