Jana Zbořilová

  • Sale
  • Regular price 155,00 Kč
Tax included.


Author: Vlasta Koubská; Series: personalities of Czech Scenography; Language: Czech/English. Edice Osobnosti české scénografie Monografie scénické a kostýmní výtvarnice Jany Zbořilové (*1953), kterou v roce 2016 vydal Institut umění – Divadelní ústav, mapuje její více než čtyřicetiletou divadelní a filmovou tvorbu. Zbořilová je jednou z mála žen, které se zabývají nejen kostýmem, ale také scénou, a to na vysoké profesní úrovni. Vedle divadla vytvořila též řadu výrazných kostýmů pro film (například Balada pro banditu, Blues pro E. F. Buriana, Jak svět přichází o básníky). Teatroložka Vlasta Koubská člení svou odbornou studii tematicky do jednotlivých kapitol – zastavení. Zabývá se podrobně pedagogickým působením Zbořilové na Katedře scénografie DAMU v Praze, dovede živě přiblížit způsob její práce se studenty. Zvláštní pozornost pak autorka věnuje spolupráci s brněnským Divadlem Husa na provázku (dříve Divadlo na provázku), především s režisérkou Evou Tálskou (např. Viktorka, Se mnou smrt a kůň), charakterizuje však též podíl Zbořilové na významných inscenacích Zdeňka Pospíšila (např. Liška Bystrouška, Kytice) nebo Boleslava Polívky (Šašek a královna). Neopomíjí analyzovat také práci výtvarnice na inscenacích režiséra Zdeňka Kaloče v brněnském Národním divadle (např. Bratři Karamazovi) a tvorbu v dalších divadlech (Divadlo na Vinohradech, Národní divadlo aj.). Na závěr tvorbu Zbořilové dává do kontextu moderního českého scénického a kostýmního výtvarnictví, zvláště vyhodnocuje její přínos pro trend tzv. akční scénografie. Součástí česko-anglické publikace je úplný soupis výjimečně obsažného díla, výběrová bibliografie a především bohatý obrazový materiál: scénické a kostýmní návrhy, fotografie z inscenací a osobního archivu. Kniha je šestým dílem monografické řady s názvem "Osobnosti české scénografie" navazující na přerušenou řadu publikací, kterou vydával Divadelní ústav v letech 1970 - 1989 v edici "Režisér - scénograf" (například František Tröster, Josef Svoboda, Jan Sládek, Karel Svolinský nebo Marcel Pokorný). Díla mnoha scénických a kostýmních výtvarníků a výtvarnic, navzdory jejich významu pro výtvarnou podobu českého divadla, zůstávala mimo komplexnější publikační záběr, proto je tato monografická řada velmi cenným studijním a dokumentačním materiálem. The monograph about stage and costume designer Jana Zbořilová (*1953) published by the Arts and Theatre Institute in 2016 provides details about her theatre and film production in the course of more than forty years. Zbořilová is one of few women, who work with both costumes and the stage on a highly professional level. Apart from her work for theatre, she has created many distinctive costumes in movies (Ballad for a Bandit, Blues for E. F. Burian, How the World Is Losing Poets). Theatre researcher Vlasta Koubská divides her essay thematically in individual chapters – stopovers. She analyses Zbořilová’s teaching activity at the DAMU Scenography Department in Prague in detail and is able to vividly describe her teaching style. Special attention is paid to cooperation with Goose on the String Theatre in Brno and director Eva Tálská in particular, but she also defines Zbořilová’s participation in important productions of Zdeněk Pospíšil or Boleslav Polívka. She does not fail to mention designer’s work on director Zdeněk Kaloč’s productions in the National Theatre in Brno and other theatres. At the end, she puts Zbořilová’s work in the context of modern Czech stage and costume design, she also appreciates her contribution to the trend of action scenography. The Czech-English book also contains a list of her extensive work, selected bibliography and pictorial supplement: stage and costume designs, photos from productions and archive.